STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Vessel Sizing Angiographic Catheter Merit Medical Systems, Inc. Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Sử dụng để cung cấp phương tiện chụp ảnh phóng xạ đến các vị trí được chọn cùng với các quy trình chẩn đoán thông thường. Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C