STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Carl Zeiss Meditec AG Thấu kính nội nhãn ZEISS này được sử dụng để cấy ghép đựng trong túi nang nhằm thay thế thủy tinh thể của người. Quy tắc 14, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D