STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy thử đường huyết, Cholesterol, Uric Acid (Nesco) và phụ kiện kèm theo Nw-01 BIOPTIK TECHNOLOGY, INC Kernel Int’L Corp Xác định hàm lượng đường huyết, cholesterol, uric acid toàn mao mạch Quy tắc 04, Phần III, Phụ lục TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử đường huyết SG126 BIOPTIK TECHNOLOGY, INC Kernel INT’L CORP Xác định hàm lượng đường huyết toàn mao mạch Quy tắc 04, Phần III, Phụ lục TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Que thử Cholesterol SC122 BIOPTIK TECHNOLOGY, INC Kernel INT’L CORP Xác định hàm lượng cholesterol, toàn mao mạch Quy tắc 04, Phần III, Phụ lục TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Que thử Uric Axit (Uric Acid) SU117 BIOPTIK TECHNOLOGY, INC Kernel INT’L CORP Xác định hàm lượng uric acid toàn mao mạch Quy tắc 04, Phần III, Phụ lục TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C