STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn y tế BI1-2301; BI1-2302; BI1-2303; BI1-2304; BI1-2305; BI1-2306; BI1-2307; BI1-2308; BI1-2309; BI1-2310; BI2-2301; BI2-2302; BI2-2303; BI2-2304; BI2-2305; BI2-2306; BI2-2307; BI2-2308; BI2-2309; BI2-2310 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đầu giường điều trị TDGG-2302 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn thí nghiệm B8-0001; B8-0002; B8-0003; B8-0004; B8-0005; B8-0006; B8-0007; B8-0008; B8-0009; B8-0010; B8-0011; B8-0101; B8-0102; B8-0103; B8-0104; B8-0105; B8-0106; B8-0107; B8-0108; B8-0109; B8-0110; B8-0111; B8-0112; B8-0113; B8-0114; B8-0115 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị y tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để xét nghiệm, thí nghiệm phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện hoặc các trung tâm xét nghiệm… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A