STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng. SQA Sperm Quality Analyzer – 50 Disposable Capillaries M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd Ống mao dẫn để chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT. TTBYT Loại B