STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường sử dụng trong các quy trình hỗ trợ sinh sản Theo phụ lục Theo phụ lục Fujifilm Irvine Scientific, Inc. Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản dùng để thao tác với tinh trùng và trứng (đông/ rã) hoặc nuôi phôi trong ống nghiệm trong các quy trình hỗ trợ sinh sản Quy tắc 2, Điểm A, Phần ІІ, Phụ lục І, thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B