STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Umbra Medical Products, Inc Ống thông dùng trong chẩn đoán mạch vành Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Ống thông can thiệp Theo phụ lục Theo phụ lục Umbra Medical Products, Inc Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bóng nong mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Umbra Medical Products, Inc Bóng nong mạch vành Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
4 Khung giá đỡ mạch máu Theo phụ lục Theo phụ lục Umbra Medical Products, Inc Khung giá đỡ mạch vành Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D