STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dùng để xét nghiệm huyết học Quy tắc 5, phần II, Phụ Lục I, Thông tu 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A