STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống nâng bệnh nhân KQ-781 Paramount Bed Paramount Bed Sử dụng cho mục đích bệnh viện 12 TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục Paramount Bed/ Thái Lan Sử dụng cho mục đích bệnh viện 4,12 TTBYT Loại A
3 Bàn mổ và khung kéo nắn chi Theo phụ lục Theo phụ lục Paramount Bed Sử dụng cho mục đích bệnh viện 12 TTBYT Loại A
4 Xe lăn và khung tập đi Theo phụ lục Theo phụ lục Paramount Bed Sử dụng cho mục đích bệnh viện 4 TTBYT Loại A
5 Tấm theo dõi giấc ngủ bệnh nhân NN-1310 Paramount Bed Paramount Bed Sử dụng cho mục đích bệnh viện 10 mục 2 TTBYT Loại B
6 Giường y tế và phụ kiện giường y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Paramount Bed Sử dụng cho mục đích bệnh viện 4 TTBYT Loại A