STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Carl Zeiss Meditec AG Thủy tinh thể nhân tạo của ZEISS này được sử dụng để cấy ghép đựng trong túi bao để thay thế thủy tinh thể của người. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C