STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi trộn chất lấy dấu răng Theo phụ lục Theo phụ lục Kettenbach GmbH & Co. KG Dùng để trộn đều chất lấy dấu răng Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A