STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay LPSC 03 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
2 Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn LPSC 13 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
3 Nẹp khóa thân xương đòn mặt trước trên các cỡ CP Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
4 Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ LPSC 01 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
5 Nẹp khóa mini thẳng 2.0 các cỡ LPMC 01 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
6 Nẹp khóa đầu trên xương chày 3.5mm LPLC 09 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
7 Vít khóa xương cứng 2.7 mm, tự taro LSRTC 05 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
8 Vít khóa 3.5mm, tự taro LSRTC 05 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
9 Vít xương cứng đường kính 3.5 mm, tự taro STQ06-UT Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
10 Vít khóa 2.0mm LSRTC 05 Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Boneunion (Xiamen) Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng kết hợp xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C