STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ Scanbody scan mẫu Implant Theo phụ lục Theo phụ lục GeoMedi Co., Ltd được sử dụng để ghi lại vị trí trụ implant/ abutment một cách chính xác trên mẫu hàm hoặc trong khoang miệng để sau đó các vị trí này sẽ được chuyển chính xác sang mẫu hàm 3D bằng thao tác quét Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B