STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi treo thanh quản cỡ nhỏ ZH-I/ E4050 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống soi treo thanh quản cỡ lớn ZH-I/ E4040 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Cán thanh quản nhỏ ZH-I/ E4020 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Cán thanh quản lớn ZH-I/ E4010 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Kéo phẫu thuật ZH-I/ E1210 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Kìm sinh thiết ZH-I/ E1080 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Kẹp sinh thiết ZH-I/ E1070 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Panh phẫu thuật thanh quản đầu thẳng ZH-I/ E1060 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Panh phẫu thuật thanh quản đầu tam giác ZH-I/ E1050 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn hướng trên ZH-I/ E1040 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn cong trái ZH-I/ E1030 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn cong phải ZH-I/ E1020 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Kẹp phẫu thuật ZH-I/E1010 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Ống soi treo thanh quản cỡ nhỏ ZH-I/ E4120 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Kéo phẫu thuật đầu thẳng ZH-I/ E1220 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Ống hút dịch ZH-I/ E4310 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Ống hút dịch ZH-I/ E4320 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Ống hút dịch ZH-I/ E4330 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Kéo ZH-I/ E1230 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Đầu kim ZH-I/ E7030 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
21 Móc ZH-I/ E7020 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
22 Dao ZH-I/ E7010 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
23 Tay cầm ZH-I/ E7000 Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B