STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro ly giải: Kit tinh sạch DNA/RNA abGenix Viral DNA and RNA Extraction kit AITbiotech Pte Ltd AITbiotech Pte Ltd Kit tinh sạch DNA/RNA Quy tắc 5, phần III phụ lục II, Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại A