STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực và nhĩ lượng Theo phụ lục Theo phụ lục M.R.S. s.r.l Máy được thiết kế để sử dụng cho mục đích xác định độ nhạy thính giác và màng nhĩ của bệnh nhân Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B