STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm tán nhân thủy tinh thể trong buồng dịch kính dùng trong phẫu thuật mắt BL3270 Bausch & Lomb Incorporated Bausch & Lomb Incorporated Dùng để tán nhân và hút rửa thủy tinh thể trong quy trình phẫu thuật mắt Quy tắc 6, phần II, phụ lục II của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay cầm tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt BL3170 Bausch & Lomb Incorporated Bausch & Lomb Incorporated Dùng để tán nhân và hút rửa thủy tinh thể trong quy trình phẫu thuật mắt Quy tắc 6, phần II, phụ lục II của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tay cầm hút rửa thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt BL3160 Bausch & Lomb Incorporated Bausch & Lomb Incorporated Dùng để tán nhân và hút rửa thủy tinh thể trong quy trình phẫu thuật mắt Quy tắc 6, phần II, phụ lục II của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B