STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ nối chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để nối chân răng nhân tạo với mão. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nắp chụp chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để chụp đậy chân răng nhân tạo. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ốc nối chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROTEKNIKA Dùng để nối chân răng nhân tạo với trụ nối. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B