STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ABO & RhD Blood Grouping Kit (Solid-Phase method) Khay thử InTec Products, Inc. InTec Products, Inc. Định tính phát hiện nhóm máu ABO và RhD QT 2-IVD TTBYT Loại D