STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục HumanOptics Holding AG Sử dụng để cấy ghép trong túi nang thay thế thủy tinh thể tự nhiên. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C