STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ đỡ niệu quản UPAS1028, UPAS1035, UPAS1045, UPAS1135, UPAS1145, UPAS1235, UPAS1245, UPAS1435, UPAS1445, UPAS1035S, UPAS1045S, UPAS1135S, UPAS1145S, UPAS1235S, UPAS1245S, UPAS1435S, UPAS1445S Bonree Medical Co., Ltd Bonree Medical Co., Ltd Đặt vỏ đỡ niệu quản qua đường âm đạo lên tới bể thận, rút nòng trong ra đặt dụng cụ nội soi tiếp cận sỏi Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Dây dẫn UPGW1238, UPGW1125, UPGW1128, UPGW1132, UPGW1135, UPGW1138, UPGW1435, UPGW2232, UPGW2235, UPGW2238, UPGW2132, UPGW2135, UPGW2138, UPGW3332, UPGW3335, UPGW3338, UPGW3532, UPGW3535, UPGW3538, UPGW3132, UPGW3135, UPGW3138, UPGW3232, UPGW3235, UPGW3238 Bonree Medical Co., Ltd Bonree Medical Co., Ltd Dùng để dẫn đường dụng cụ nội soi vào niệu quản Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
3 Bộ nong Theo phụ lục Theo phụ lục Bonree Medical Co., Ltd Dùng để nong và tạo đường hầm nhỏ trong kỹ thuật tán sỏi thận qua da Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông niệu quản UPUC0140, UPUC0150, UPUC0160, UPUC0170, UPUC0240, UPUC0250, UPUC0260, UPUC0270, UPPB0104, UPPB0204, UPPB0304, UPPB0105, UPPB0205, UPPB0305, UPPB0106, UPPB0206, UPPB0306, UPPB0107, UPPB0207, UPPB0307, UPPB0108, UPPB0208, UPPB0308, UPPB0110, UPPB0210, UPPB0310,UPIF1100, UPPB0104F, UPPB0204F, UPPB0304F, UPPB0105F,UPPB0205F, UPPB0305F, UPPB0106F, UPPB0206F, UPPB0306F, UPPB0107F, UPPB0207F, UPPB0307F, UPPB0108F, UPPB0208F, UPPB0308F, UPPB0110F, UPPB0210F, UPPB0310F Bonree Medical Co., Ltd Bonree Medical Co., Ltd Tạo đường ống nối từ thận qua đường tiểu ra ngoài, có thể bơm nước vào trong để siêu âm chọc dò sỏi Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
5 Ống thông JJ UPUS2340P, UPUS2347P, UPUS2360P, UPUS2370P, UPUS2440P, UPUS2447P, UPUS2460P, UPUS2470P, UPUS2340H, UPUS2347H, UPUS2360H, UPUS2370H, UPUS2440H, UPUS2447H, UPUS2460H, UPUS2470H Bonree Medical Co., Ltd Bonree Medical Co., Ltd Bảo vệ niệu quản, dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, nong niệu quản Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
6 Miếng dán phẫu thuật UPSF0145 Bonree Medical Co., Ltd Bonree Medical Co., Ltd Bao phủ khu vực phẫu thuật, dẫn nước xuống trong tán sỏi qua da Căn cứ vào quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TT 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B