STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục EYEOL U.K. LIMITED Dùng cấy ghép cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Qui tắc 8, phần II TTBYT Loại C
2 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EYEOL U.K. LIMITED Dùng cấy ghép cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Qui tắc 8, phần II TTBYT Loại C
3 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EYEOL U.K. LIMITED Dùng cấy ghép cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Qui tắc 8, phần II TTBYT Loại C
4 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục EYEOL U.K. LIMITED Dùng cấy ghép cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Qui tắc 8, phần II TTBYT Loại C
5 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục EYEOL U.K. LIMITED Dùng cấy ghép cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể Qui tắc 8, phần II TTBYT Loại C