STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông can thiệp XCESS Guiding Catheter/102A5L1 102A6L1 102X5D4 102X6D4 102A5L2 102A6L2 102X5D5 102X6D5 102A5L3 102A6L3 102X5C2 102X6C2 102A5R1 102A6R1 102X5C3 102X6C3 102A5R2 102A6R2 102X5C4 102X6C4 102A5R3 102A6R3 102X5C5 102X6C5 10215L2 10216L2 102X5CA 102X6CA 10215L3 10216L3 102X5R1 102X6R1 10215L4 10216L4 102X5R2 102X6R2 10215L5 10216L5 102J5L3 102J6L3 10215L6 10216L6 102J5L4 102J6L4 10215L7 10216L7 102J5R4 102J6R4 10215R2 10216R2 10215RC 10216RC 10215R3 10216R3 10215C2 10216C2 10215R4 10216R4 10215BA 10216BA 10215R6 10216R6 102C5L0 102C6L0 10215R7 10216R7 102C5R0 102C6R0 102X502 102X602 102E500 102E600 102X503 102X603 102S501 102S601 102X504 102X604 102I500 102I600 102X505 102X605 102I5VB 102I6VB 102X5D2 102X6D2 102M5A0 102M6A0 102X5D3 102X6D3 102M5B0 102M6B0 10215HS 10216HS 10215BL 10216BL 10215RB 10216RB 102R500 102R600 102150J 102160J Curatia Medical Limited Curatia Medical Co. Ống thông can thiệp được sử dụng để đưa các thiết bị can thiệp/chẩn đoán vào hệ thống mạch vành hoặc ngoại biên trong lòng mạch Quy tắc 7, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D