STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả tách huyết tương Theo bảng phân loại đính kèm Asahi Kasei Medical Co., Ltd - Nhật Bản Asahi Kasei Medical Co., Ltd - Nhật Bản Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C