STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm chân không Theo phụ lục Theo phụ lục SHANGHAI ORSIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Sử dụng để thu thập, vận chuyển và xử lý mẫu máu trong xét nghiệm Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A