STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi VT601(91101) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để trữ lạnh trứng phôi bằng phương pháp thuỷ tinh hoá Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi VT621(91207) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để trữ lạnh trứng phôi bằng phương pháp thuỷ tinh hoá Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Môi trường rã đông trứng/phôi VT602(91121) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để ra đông trứng phôi bằng phương pháp thuỷ tinh hoá Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Môi trường rã đông trứng/phôi VT622(91208) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để ra đông trứng phôi bằng phương pháp thuỷ tinh hoá Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B