STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar chọc dịch lồng ngực TROCARS SBRG MEDTECH PRIVATE LIMITED/INDIA SBRG MEDTECH PRIVATE LIMITED/INDIA Sản phẩm được sử dụng để loại bỏ không khí trong trường hợp tràn khí màng phổi hoặc chất lỏng như trong trường hợp tràn dịch màng phổi, máu, dưỡng trấp hoặc mủ khi mủ màng phổi xảy ra từ khoang trong lồng ngực. Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B