STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd Thao tác mẫu, bảo vệ người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022 TTBYT Loại A