STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Hemodiafilter/OCI-HF160; OCI-HF170; OCI-HF180; OCI-HF200; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Membrane Hemodialyzer/OCI-HD15M; OCI-HD16M; OCI-HD17M; OCI-HD18M; OCI-HD19M; OCI-HD20M; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Quả lọc máu nhân tạo Low-Flux Polyethersulfon Hollow Fiber Hemodialyzer/OCI-HD14L; OCI-HD16L; OCI-HD18L; OCI-HD20L Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Quả lọc máu nhân tạo High-Flux Polyethersulfon Hollow Fiber Hemodialyzer/OCI-HD150; OCI-HD180; OCI-HD200; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C