STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính phủ Theo phụ lục Theo phụ lục Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd Dako Cover Glass, 24 x 50 mm được thiết kế để sử dụng trong phòng thí nghiệm cùng với thiết bị nhuộn tự động Dako CoverStainer hoặc để sử dụng trong quá trình làm thủ công. Tấm kính phủ được sử dụng cho mẫu được cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE), mẫu cắt lạnh và các chế phẩm tế bào. Tấm kính phủ được sử dụng trong phương pháp nhuộm hematoxylin & eosin (H&E) sơ cấp định tính và nhuộm đặc biệt, hoặc trong phương pháp hóa mô miễn dịch định tính hoặc bán định lượng (IHC) và phương pháp lai tại chỗ (ISH). Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A