STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết Nipro Premier Blood Glucose Test Strip Theo phụ lục i-Sens, Inc Que thử đường huyết Nipro Premier phải sử dụng cùng với máy theo dõi đường huyết Nipro Premier để đo lượng glucose trong máu toàn phần. Nipro Premier là hệ thống theo dõi đường huyết cá nhân hoặc sử dụng trong khoa/phòng bệnh viện Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B