STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám bệnh dùng điện Theo phụ lục Paramount Bed Co., Ltd Japan Paramount Bed Co., Ltd Japan Bàn dùng cho các bác sĩ khám bệnh trong bệnh viện Quy tắc 12 trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại A