STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm lấy máu Theo phụ lục Theo phụ lục Levram Lifesciences Pvt., Ltd., India - Dùng chứa mẫu máu trong xét nghiệm. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 TTBYT Loại A