STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nipro Premier S Blood Glucose Monitoring System (Without test strip) Nipro Premier S Blood Glucose Monitoring System (Without test strip) i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Bộ theo dõi đường huyết không kèm que thử Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nipro Premier S Blood Glucose Monitoring System GM01 I AA i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited, Thái Lan Bộ theo dõi đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System GM01 I AB i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Bộ theo dõi đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System (Without test strip Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System (Without test strip i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Bộ theo dõi đường huyết không kèm que thử Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Nipro Premier S Blood Glucose Monitoring Meter GM01 I AA i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Máy theo dõi đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring Meter GM01 I AB i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Máy theo dõi đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Nipro Premier Blood Glucose Test Strip Nipro Premier Blood Glucose Test Strip i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Que thử đường huyết Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 CareSens Lancet 28G; 30G; i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Dụng cụ lấy máu Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Nipro Premier Glucose Control Solution Nipro Premier Glucose Control Solution i-SENS, Inc. Nipro Sales (Thailand) Company Limited Dung dịch control kiểm tra máy Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A