STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Môi trường dinh dưỡng tăng sinh tế bào cho nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A