STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện Saturn 8000 10x12N CsI Saturn 8000 10x12N Gadox Saturn 8000 10x12NW CsI Saturn 8000 10x12NW Gadox Saturn 8000 14x17 CsI Saturn 8000 14x17 Gadox Saturn 8000 14x17W CsI Saturn 8000 14x17W Gadox Saturn 8000 14x17NW CsI Saturn 8000 14x17NW Gadox Saturn 8000 17x17 CsI Saturn 8000 17x17 Gadox Saturn 8000 17x17N CsI Saturn 8000 17x17N Gadox Saturn 8000 17x17NW CsI Saturn 8000 17x17NW Gadox Saturn 8000 17x17V CsI Saturn 8000 17x17V Gadox New Medical Imaging CO.Ltd Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng để thu nhận ảnh X-Quang Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện Saturn 8000 10x12N CsI Saturn 8000 10x12N Gadox Saturn 8000 10x12NW CsI Saturn 8000 10x12NW Gadox Saturn 8000 14x17 CsI Saturn 8000 14x17 Gadox Saturn 8000 14x17W CsI Saturn 8000 14x17W Gadox Saturn 8000 14x17NW CsI Saturn 8000 14x17NW Gadox Saturn 8000 17x17 CsI Saturn 8000 17x17 Gadox Saturn 8000 17x17N CsI Saturn 8000 17x17N Gadox Saturn 8000 17x17NW CsI Saturn 8000 17x17NW Gadox Saturn 8000 17x17V CsI Saturn 8000 17x17V Gadox New Medical Imaging CO.Ltd Meditech Asia Alliance Pte Ltd Dùng để thu nhận ảnh X-Quang Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A