STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van chặn khu vực 1 loại khí Theo phụ lục Theo phụ lục Behringer S.r.l Van chặn khu vực các loại khí ( D15 hoặc D22 hoặc D28) dùng để điều khiển, chặn nhiều loại khí Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B