STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực thu hồi Theo phụ lục Theo phụ lục Megadyne Medical Products, Inc. Dụng cụ này được thiết kế để sử dụng bất cứ khi nào phẫu thuật điện đơn cực được chỉ định. Chỉ định sử dụng này của dụng cụ để dẫn năng lượng phẫu thuật điện đơn cực từ mô mềm đích của bệnh nhân trở lại bộ phận phẫu thuật điện (ESU), hoặc máy phát phẫu thuật điện Qui tắc 9.1 TTBYT Loại C