STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dải pha loãng N Predilution Wells Wirthwein Medical GmbH & Co. KG Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH N Predilution Well được sử dụng để chuẩn bị các mẫu pha loãng mẫu, mẫu đối chứng và mẫu chuẩn cần thiết Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
2 Nắp chống bay hơi Theo phụ lục Theo phụ lục Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Nắp chống bay hơi được sử dụng để kéo dài tuổi thọ của thuốc thử, thuốc thử bổ sung và mẫu đối chứng Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
3 Phân đoạn cuvet N Cuvette Segments for BN ProSpec Balda Medical GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Phân đoạn cuvet bao gồm 9 cuvet được sử dụng để chứa chất pha loãng, thuốc thử, chất đệm để đo nồng độ protein Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
4 Dung dịch rửa Cleaner SCS Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Cleaner SCS được sử dụng như một dung dịch làm sạch cho Hệ thống Atellica NEPH 630, Hệ thống BN II, Hệ thống BN ProSpec, BCS và Hệ thống BCS XP. Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
5 Dung dịch pha loãng N Sample Diluent (Tên trên nhãn: N SAMPLE DILUENT) Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH N Sample Diluent để xác định hóa miễn dịch bằng Hệ thống Atellica NEPH 630, Hệ thống BN II và Hệ thống BN ProSpec. Dung dịch được sử dụng với xét nghiệm sau: N Latex BTP (REF 10709757). Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
6 Dung dịch đệm N Reaction Buffer (Tên trên nhãn: N Reaction Buffer N BUFFER) Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH N Reaction Buffer là một môi trường phản ứng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch với Hệ thống Atellica NEPH 630, Hệ thống BN II và Hệ thống BN ProSpec Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A
7 Dung dịch pha loãng N Diluent (Tên trên nhãn: N Diluent N DILUENT) Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH N Diluent là một dung dịch dùng để chuẩn bị các mẫu pha loãng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch với Hệ thống Atellica NEPH 630, Hệ thống BN II và Hệ thống BN ProSpec Quy tắc 5 (TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A