STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng đệm mềm Rosidal® soft Theo phụ lục Theo phụ lục Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG Được dùng làm băng đệm trong kỹ thuật băng ép điều trị phù bạch mạch, hoặc bệnh tĩnh mạch. QT 4 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A