STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử dùng cho máy đa chức năng test nhanh các chỉ số máu (Glucose, Cholesterol, UricAcid, Hemoglobin) Theo phụ lục Theo phụ lục Kernel Int'l Corp. Đo các chỉ số máu (Glucose, Cholesterol, UricAcid, Hemoglobin) Quy tắc 4, Phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C