STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Circle VITAL CV-01 Puritan Medical, Hoa Kỳ Prenetics, Hongkong Lấy mẫu nước bọt để thực hiện giải trình tự DNA Mục 3, Quy tắc 5, phần III- quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Circle HEALTH CH-01 Puritan Medical, Hoa Kỳ Prenetics, Hongkong Lấy mẫu nước bọt để thực hiện giải trình tự DNA Mục 3, Quy tắc 5, phần III- quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Circle FAMILY PLANNING CFP-01 Puritan Medical, Hoa Kỳ Prenetics, Hongkong Lấy mẫu nước bọt để thực hiện giải trình tự DNA Mục 3, Quy tắc 5, phần III- quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Circle PREMIUM CP-01 Puritan Medical, Hoa Kỳ Prenetics, Hongkong Lấy mẫu nước bọt để thực hiện giải trình tự DNA Mục 3, Quy tắc 5, phần III- quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 AETNA DNA KIT AT-01 Puritan Medical, Hoa Kỳ Prenetics, Hongkong Lấy mẫu nước bọt để thực hiện giải trình tự DNA Mục 3, Quy tắc 5, phần III- quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A