STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến kỹ thuật số dùng cho máy X-quang FDXA4343R Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd JPI Healthcare Co., Ltd Sử dụng cho máy X-quang Quy tắc 10 phần II, phụ lục I TTBYT Loại C