STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc Novolimus Theo phụ lục Theo phụ lục Elixir Medical Corporation Sử dụng cho bệnh nhân hẹp hoặc tắc động mạch vành Qui tắc 8.2, Mục B, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D