STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TSH ELISA Test E1030 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng Thyroid-stimulating hormone (TSH) trong mẫu huyết thanh của người QT6-IVD TTBYT Loại B
2 Total T4 ELISA Test E1020 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng Thiroxine (T4) trong mẫu huyết thanh của người QT6-IVD TTBYT Loại B
3 Total T3 ELISA Test E1010 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng Triiodothyronine (T3) trong mẫu huyết thanh của người QT6-IVD TTBYT Loại B
4 RecombILISA Syphilis Ab Test E0610 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể kháng Syphilis trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT1-IVD TTBYT Loại D
5 RecombILISA CHIK IgM Test E0315 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể IgG kháng CHIK trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
6 Dengue Ag ELISA Kit E0312 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng nguyên Vi-rút Dengue trong mẫu huyết thanh/ Huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
7 Dengue IgG ELISA Kit E0311 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể IgG kháng Vi-rút Dengue trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
8 RecombILISA Zika IgM Test E0320 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể kháng vi-rút Zika trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
9 Dengue IgM ELISA Kit E0310 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể IgM kháng Vi-rút Dengue trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
10 RecombILISA HEV IgM Test E0105 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể IgM kháng HEV trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT6-IVD TTBYT Loại B
11 HAV IgM ELISA Test E0100 CTK Biotech, Inc. CTK Biotech, Inc. Phát hiện, định lượng kháng thể IgM kháng HAV trong mẫu huyết thanh/ huyết tương của người QT6-IVD TTBYT Loại B