STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Multi-Drug Rapid Test Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Medicon Test thử dùng để định tính phát hiện đồng thời và phân biệt hai hay nhiều chất trong số 12 chất sau: Amphetamine (AMP), Barbiturates (BAR), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Marijuana (THC), Methadone (MTD), Methamphetamine (MET), Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA), Morphine (MOP), Opiate (OPI), Ketamine (KET) và Synthetic Marijuana (K2) trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc đối tượng đã lạm dụng chúng. QT6-IVD. TTBYT chẩn đoán in vitro không thuộc quy tắc 1 đến quy tắc 5 TTBYT Loại B