STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế cấy ghép, chỉnh hình MS760 MS7640 MS7643 MS8207 MS8201 MS8204 MS5807 MS90135 MS90159 MS91135 MS91159 MS2209 MS23 MS39 MS37 MS13 MS14 MS16 MS91 MS92 MS96 MS635520 MS9555 MS71 MS72 MS7555 MS97 MS98 MS9945 MS7493 MS15 MS157010 MS6251018 Jayon Implants Private Limited Jayon Implants Private Limited TTBYT cấy ghép, chỉnh hình Phần II. Mục B- Quy tắc 8 TTBYT Loại C