STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị hút, chứa, lưu trữ, bảo quản mẫu trong qui trình chẩn đoán in-vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Scientific Specialties, Inc (SSI) – Mỹ Lấy mẫu, chứa, lưu trữ bảo quản mẫu trong qui trình chẩn đoán in-vitro Quy tắc 5 TTBYT Loại A