STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Sử dụng để chiếu sáng trong phẫu thuật Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại A
2 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
3 Bàn khám Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Sử dụng trong thăm khám bệnh Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
4 Bàn khám tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Sử dụng trong khám tai mũi họng Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
5 Ghế khám tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Sử dụng trong khám tai mũi họng Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A