STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu ba, dạng TAB, dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TAB Triple blood bag CPD / AS-5 solution / 3BO356E8 Terumo BCT Vietnam Co., LTD. Terumo BCT Ltd Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu bốn, dạng TAB, dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Túi máu bốn, dung dịch bảo quản CPD/AS-5 Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo BCT Ltd Dùng để lấy máu từ người hiến tặng, lưu trữ máu được hiến tặng, điều chế thành phần máu và truyền máu Quy tắc 2.3, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C